10 x vintage french white wine glasses. Stylish glasses to enjoy that glass of Burgundy.

Vintage French White Wine Glasses

£75.00